اړيکي

Posted by & filed under .

Danishpress books

Danish Publishing Association Now in Kabul


دانش خپرندويه ټولنه  اوس په کابل کي


D.P.A is a well-known afghan est, has been operating in Peshawar since two decades, recently registered with AISA (D-27614) in Kabul.

D.P.A has embraced the desire to contribute its effort from the professional perspective for the reconstruction of this war-ravaged country.

Like other Afghan business organizations and institutions D.P.A has seen many ups and downs throughout its long business career, but fidelity to such a worthy purpose kept it able to publish more than 1800 books of different titles and subjects.

Considering commitment to quality as a major dimension of competitiveness and customer satisfaction an ultimate goal D.P.A has gained a tremendous popularity throughout the length and breadth of the country and remained an example of unique press services at the market place.

Since keeping the value of your time, effort and money is its first priority and management philosophy D.P.A has attempted to open a new branch in Kabul.

Having a well-skilled and experienced workforce by applying effective and efficient methods and equipment with modern machinery ensure a promptly respond to your demands for all kind (quality + quantity) of press services at low price and timely manner.
Specialization of our workforce guarantees your satisfaction

 


 


دانش خپرندويه ټولنه له تېرو دوو لسيزو راهيسې د افغاني فرهنګ په چوپړ کې ده. په دې وروستيو کې د (Aisa) آيسا له خوا په کابل کې رجسټر شوې او همدلته يې خپله تخنيکي څانګه )اســد دانش مطبعه( پرانستې.دانش خپرندويې ټولنې د خپل کاري تاريخ په موده کې د ډېرو سړو تودو په ګاللو د چاپچار مسلکي چوپړ لړۍ غځولې او پر دې توانېدلې، چې په مختلفو موضوعاتو له ١٨٠٠ عنوانه زيات کتابونه چاپ او د کتاب و قلم مينه والو تنده پرې خړوبه کړي. په دې توګه دانش خپرندويې ټولنې د هېواد د پوهنيزې رغونې په لړ کې خپله ژمنتيا په زبات  رسولې.د دانش خپرندويې ټولنې د کابل تخنيکي څانګه )اسـد دانش مطبعه( د چاپ د پرمختلليو ماشين آلاتو په لرلو او د خپل مسلکي او تجربه کار کاري ځواک پر مټ په کم لګښت او ښه معيار ستاسو غوښتنې په کم وخت کې په ښه ډول ترسره کوي.


اســد دانش مطبعه( ټولو هېوادوالو ته هر ډول چاپي اسانتياوې برابروي او وياړي،
چې په هره کچه او ښه معيار د چاپي اسانتياوو په درلودلو د درنو هېوادوالو وخت، هڅې او مالي لگښت سپموي او دادى اوس د پېښور تر څنګ په کابل کې هم ستاسو چوپړ ته مټې رانغاړي.


په لږ وخت کې په وړ بيه د هر ډول بروشرو، مجلو، اخبارونو، کتابونو، پوسټرونو، کليزو او نورو اړوندو توکيو د کمپوز، ډيزاين او ښه چاپ د دانش خپرندويې ټولنې د کابل له تخنيکي څانګې )اسـد دانش مطبعې( سره اړيکې ونيسئ.

Kabul

کابل

Danish Press
Milli Market,Opposite of Marwarid Hotel
Kolola Poshta Street
Kabul Afghanistan

Office:
0093700449298
Mobile:
0093700639383

 


اسد دانش چاپځای
ملي مارکېټ ، د مرواريد هوټل مخته
دڅلورمي حوزې څلورلارې ، کلوله پشته
کابل – افغانستان

 دفتر: ۰۰۹۳٧٠٠٤٤٩٢٩٨
ګرځند:۰۰۹۳۷۰۰۶۳۹۳۸۳


 

Peshawar

پېښور


Danish Press
Kesa khwani bazar
Peshawar


Office:0092912564513
Mobile:
00923005908528


دانش چاپځای
قصه خواني بازار
پېښور


دفتر:    ۰۰۹۲۹۱۲۵۶۴۵۱۳
ګرځند: ۰۰۹۲۳۰۰۵۹۰۸۵۲۸


 


Email: danish2k2000@yahoo.com                       Web: www.danishpress.com


 


 Account No.


Comming soon


 


د اسد دانش مطبعې د کارونو څو بېلګې