قرآن حكيم او ننني پرمختګونه

Posted by & filed under .

Danishpress books

ځانګړنې:
د کتاب نوم:  قرآن حکيم او ننني پرمختګونه
ليکوال:   ارباب عبدالهادي خليل زى
خپرندوى:  دانش خپرندويه ټولنه
کمپوز:   مجيب الله
چاپشمېر:  ٥٠٠ ټوکه
چاپكال:   ١٣٨١ لمريز
مخونه:   ١٤٨