دانش خپرندويه ټولنه او مطبعه

Posted by & filed under .

Danishpress books


  دانش خپرندويه ټولنه او مطبعه


اسدالله ساپي دانش دانش خپرندويه ټولنه په ۱۹۸۷ ميلادي کال  د پښتونخوا ايالت د پېښور په ښار کي په کار پيل جوړه کړه ، تر ۲۰۰۸ پوري يې په لسګونو زره بېلابېل اثار ټولني ته وړاندي کړي دي .

  

له دانش خپرندويې ټولني او مطبعې سره اړيکي


 

Kabul

کابل

Danish Press
Milli Market,Opposite of Marwarid Hotel
Kolola Poshta Street
Kabul Afghanistan

Office:
0093700449298
Mobile:
0093700639383

 


اسد دانش چاپځای
ملي مارکېټ ، د مرواريد هوټل مخته
دڅلورمي حوزې څلورلارې ، کلوله پشته
کابل – افغانستان

 دفتر: ۰۰۹۳٧٠٠٤٤٩٢٩٨
ګرځند:۰۰۹۳۷۰۰۶۳۹۳۸۳


 

Peshawar

پېښور


Danish Press
Kesa khwani bazar
Peshawar


Office:0092912564513
Mobile:
00923005908528


دانش چاپځای
قصه خواني بازار
پېښور


دفتر:    ۰۰۹۲۹۱۲۵۶۴۵۱۳
ګرځند: ۰۰۹۲۳۰۰۵۹۰۸۵۲۸


 


Email: danish2k2000@yahoo.com                       Web: www.danishpress.com


 


 Account No.


Comming soon


 


د اسد دانش مطبعې د کارونو څو بېلګې