غوره ويناوې

Posted by & filed under .

Danishpress books

د کتاب نوم:


غوره ويناوې


راټولوونکى:


غزا نور غزا


خپرندوى:


دانش خپرندويه ټولنه


چاپشمېر:


١٠٠٠ ټوکه


دويم چاپ:


٢٠٠٩ز / ١٣٨٨ل


ډيزاين:


محمد فهيم عاطف


مخونه:


١٩٧