منظوم انځورنه ( د ماسترۍ تېزس )

Posted by & filed under .

Danishpress books

د کتاب نوم :                    منظوم انځورنه ( د ماسترۍ تېزس )


ليکوال :                         پوهنيار لال پاچا ازمون


چاپ زيار :                      شکرالله پاڅون


خپرندوى:                       دانش خپرندويه ټولنه


چاپكال :                         2010ز _ 1389ل،ش


 


اســــد دانـش مطبـــعه


د څلورمې حوزې څلور لارې، مرواريد هوټل ته مخامخ


ملي ماركېټ، كابل


Cell: 0700-449298/0799-209272


دانش كتابتون، پخته فروشۍ كوڅې ته مخامخ،


احمدي پلازه، ميوند واټ، كابل. ټليفون: 0771144317


Email: danish2k2000@yahoo.com


WWW.DANISHPRESS.COM