د حمزه بابا يو شعر

Posted by & filed under .

Danishpress books

د كتاب نوم:                د حمزه بابا يو شعر


ليكوال:                     مراد لايق (مومند)


خپرندوى:                  دانش خپرندويه ټولنه


چاپكال:                     2010ز_ 1389ل،ش


كمپوزر:                   رحمت ديوان


شمېر:                       1000 ټوكه


 


اســــد دانـش مطبـــعه


د څلورمې حوزې څلور لارې، مرواريد هوټل ته مخامخ


ملي ماركېټ، كابل


Cell: 0700-449298/0799-209272


دانش كتابتون، پخته فروشۍ كوڅې ته مخامخ،


احمدي پلازه، ميوند واټ، كابل. ټليفون: 0771144317


Email: danish2k2000@yahoo.com


WWW.DANISHPRESS.COM