فولكلور (د سيمينار د مقالو ټولګه)

Posted by & filed under .

Danishpress books

د كتاب نوم:               فولكلور (د سيمينار د مقالو ټولګه)


چاپ زيار:                  لال پاچا ازمون


خپرندوى:                  دانش خپرندويه ټولنه


چاپكال:                     2010ز-1389ل،ش


شمېر:                         1000 ټوكه


اســــد دانـش مطبـــعه


د څلورمې حوزې څلور لارې، مرواريد هوټل ته مخامخ


ملي ماركېټ، كابل


Cell: 0700-449298/0799-209272


دانش كتابتون، پخته فروشۍ كوڅې ته مخامخ،


احمدي پلازه، ميوند واټ، كابل. ټليفون: 0771144317


Email: danish2k2000@yahoo.com


WWW.DANISHPRESS.COM