د لغمان فرهنګي بهير

Posted by & filed under .

Danishpress books

كتاب پېژندنه:


 


د كتاب نوم:                    د لغمان فرهنگي بهير


ليكوال:                             مسعود اليشنگى


خپرندوى:                        دانش خپرندويه ټولنه


چاپكال:                             1389ل/2010م


شمېر:                                  1000 ټوكه


 


اســــد دانـش مطبـــعه


د څلورمې حوزې څلور لارې، مرواريد هوټل ته مخامخ


ملي ماركېټ، كابل


Cell: 0700-449298/0799-209272


دانش كتابتون، پخته فروشۍ كوڅې ته مخامخ،


احمدي پلازه، ميوند واټ، كابل. ټليفون: 0771144317


Email: danish2k2000@yahoo.com


WWW.DANISHPRESS.COM