پښتانه د كلتوري ښكېلاك په زنځيرونو كې

Posted by & filed under .

Danishpress books

کتاب پېژندنه      


 


دکتاب نوم         : پښتانه د کلتوري ښکېلاک په زنځيرونو کې


ليکوال              : غوث خيبري


خپرندوى         : دانش خپرندويه ټولنه                                      


شمېر                 :1000 ټوکه


چاپ وار             : دويم


چاپ کال          : 2010 م / ۱۳۸9 ل


چاپ زيار         : مجيب انګار


كمپوز                : ذبيح شفق


 


 


 


چاپځاى:


اسد دانش مطبعه


د څلورمې حوزې څلورلارې، مرواريد هوټل ته مخامخ،


ملي مارکېټ، کابل. گرځنده: 0700-449298/0799-209272


دانش کتابتون، پخته فروشۍ کوڅې ته مخامخ، احمدي پلازه،


ميوند واټ، کابل. گرځنده: 0771144317


Email: danish2k2000@yahoo.com


WWW.DANISHPRESS.COM