د قيامت نښې (د دينونو له باوره)

Posted by & filed under .

Danishpress books

کتاب پېژندنه


 


دکتاب نوم         : د قيامت نښې (د دينونو له باوره)


ليکوال              :پوهنمل محمود نظري


خپرندوى         : دانش خپرندويه ټولنه


شمېر                 :1000 ټوکه


چاپ کال          : 2010 م / 1389ل


 کمپوز               : پخپله ليکوال


 


چاپځى:


اسد دانش مطبعه


د څلورمې حوزې څلور لارې، مرواريد هوټل ته مخامخ،


ملي مارکېټ، کابل.


Cell: 0700-449298/0700-639383


www.danishpress.com


دانش کتابتون: پخته فروشۍ کوڅې ته مخامخ، احمدي پلازه، ميوند واټ، کابل.


تليفون: 0771144317