بدل شوى سړى

Posted by & filed under .

Danishpress books

ځانګړنې:


د کتاب نوم:               بدل شوى سړى (لنډې کيسې)


ليکوال:                          صديق الله بدر


خپرندوى:                    دانش خپرندويه ټولنه


چاپکال:  ١٣٨٩ل/ ٢٠١٠ز


چاپشمېر:                     ١٠٠٠ ټوکه


  


چاپځى


اسد دانش مطبعه


کلوله پشته، د څلورمې حوزې څلور لارى، ملي مارکيټ/ ٠٧٠٠٤٤٩٢٩٨


www.danishpress.com