خندا روغتيا ده

Posted by & filed under .

Danishpress books

ځانګړنې:


د کتاب نوم:               خندا روغتيا ده


ليکوال:                    پير محمد باوري


خپرندوى:                 دانش خپرندويه ټولنه


چاپکال :                   ١٣٨٩ل/ ٢٠١٠ز


چاپشمېر:                 ١٠٠٠ ټوکه


 


 


 


چاپځى


اسد دانش مطبعه


کلوله پشته، د څلورمې حوزې څلور لارى، ملي مارکيټ/ ٠٧٠٠٤٤٩٢٩٨


www.danishpress.com