د ماشومانو روزنه د اسلام او غربي پوهانو له نظره

Posted by & filed under .

Danishpress books

ځانګړنې:


د کتاب نوم:               د ماشومانو روزنه د اسلام او غربي پوهانو له نظره


ليکوال:                          محمد عيسى سعد


خپرندوى:                    دانش خپرندويه ټولنه


چاپکال:                               ١٣٨٩ل/ ٢٠١٠ز


چاپشمېر:                     ١٠٠٠ ټوکه


 


 


 


چاپځى


اسد دانش مطبعه


کلوله پشته، د څلورمې حوزې څلور لارى، ملي مارکيټ/ ٠٧٠٠٤٤٩٢٩٨


www.danishpress.com