د خداى په کور کې

Posted by & filed under .

Danishpress books

ځانګړنې:


د کتاب نوم:               د خداى په کور کې


ليکوال:                          سيد امرالله اميد


خپرندوى:                    دانش خپرندويه ټولنه


چاپکال:                       ١٣٨٩ل/ ٢٠١٠ز


چاپ وار:                      دويم


چاپشمېر:                     ١٠٠٠ ټوکه


 


 


چاپځى


اسد دانش مطبعه


کلوله پشته، د څلورمې حوزې څلور لارى، ملي مارکيټ/ ٠٧٠٠٤٤٩٢٩٨


www.danishpress.com