پښتو سندرې

Posted by & filed under .

Danishpress books

ځانګړنې:


د کتاب نوم:               پښتو سندرې


ليکوال:                          استاد ګل پاچا الفت


خپرندوى:                    دانش خپرندويه ټولنه


چاپکال:  ١٣٨٩ل/ ٢٠١٠ز


چاپشمېر:                     ١٠٠٠ ټوکه


کمپوز:                      حاجي محمد عمرخېل


د چاپ وار:                  درېيم


 


چاپځى


اسد دانش مطبعه


کلوله پشته، د څلورمې حوزې څلور لارى، ملي مارکيټ/ ٠٧٠٠٤٤٩٢٩٨


www.danishpress.com