په حالنامه کې د بايزيد روښان عرفاني او فلسفي څيره

Posted by & filed under .

Danishpress books

 


ځانګړنې:


د کتاب نوم:               په حالنامه کې


   د بايزيد روښان عرفاني او فلسفي څېره


څېړنه:                        محمد اکبر کرګر


خپرندوى:                    دانش خپرندويه ټولنه


چاپکال:  ١٣٨٩ل/ ٢٠١٠ز


چاپشمېر:                     ١٠٠٠ ټوکه


کمپوز ډيزاين:       ذبيح شفق


د چاپ وار:                  درېيمچاپځى


اسد دانش مطبعه


کلوله پشته، د څلورمې حوزې څلور لارى، ملي مارکيټ/ ٠٧٠٠٤٤٩٢٩٨