مجلې او جريدې

Posted by & filed under .

Danishpress books

ستاسي مجلې په ښه کيفيت او ارزانه قيمت چاپوو

په لږ وخت کې په وړ بيه د هر ډول بروشرو، مجلو، اخبارونو، کتابونو، پوسټرونو، کليزو او نورو اړوندو توکيو د کمپوز، ډيزاين او ښه چاپ د دانش خپرندويې ټولنې ( اسد دانش چاپځای ) سره اړيکي ونيسئ .


دمجلو د چاپ په اړه نور معلومات وروسته پرليکه کېږي ، د اړتيا پرمهال مخامخ اړيکي ونيسئ يا دانش چاپځای ته ټيلفون وکړئ .


د اسد دانش مطبعې د کارونو څو بېلګې