انلاين ژورناليزم

Posted by & filed under .

Danishpress books

ځانګړنې:


د کتاب نوم:                    انلاين ژورناليزم


ليکوال:                                                  ايمل پسرلى


خپرندوى:                                            دانش خپرندويه ټولنه


چاپکال :                                                 ١٣٨٩ل/ ٢٠١٠ز


چاپشمېر:                                             ١٠٠٠ ټوکه


د چاپ وار:                                          دويم   


كمپوزر                                                 خپله ليكوال


چاپځى


اسد دانش مطبعه


کلوله پشته، د څلورمې حوزې څلور لارى، ملي مارکيټ/ ٠٧٠٠٤٤٩٢٩٨


www.danishpress.com