انلاين ژورناليزم

Posted by & filed under .

Danishpress books

ځانګړنې:


د کتاب نوم:               انلاين ژور ناليزم  


ليکوال:                     ايمل پسرلى


خپرندوى:                    دانش خپرندويه ټولنه


چاپکال :                         ١٣٨٩ل/ ٢٠١٠ز


چاپشمېر:                      ١٠٠٠ ټوکه


كمپوزر                        شفق


د چاپ وار:                    دويم


چاپځى


اسد دانش مطبعه


کلوله پشته، د څلورمې حوزې څلور لارى، ملي مارکيټ/ ٠٧٠٠٤٤٩٢٩٨