نوره دې نه يادوم

Posted by & filed under .

Danishpress books

 


ځانګړنې:


  


د کتاب نوم:               نوره د ې نه يادوم


ليکوال:                          جعفرهاند


خپرندوى:                    دانش خپرندويه ټولنه


چاپکال :                         ١٣٨٩ل/ ٢٠١٠ز


چاپشمېر:                     ١٠٠٠ ټوکه


د چاپ وار:                    لومړى


كمپوزر                       خپله ليكوال


چاپځى


اسد دانش مطبعه


کلوله پشته، د څلورمې حوزې څلور لارى، ملي مارکيټ/ ٠٧٠٠٤٤٩٢٩٨


www.danishpress.com