پښتو ګرامر

Posted by & filed under .

Danishpress books

 


ځانګړنې:


  


د کتاب نوم:             پښتو ګرامر


ژباړن:                          استادمحمدرحيم الهام  


خپرندوى:                    دانش خپرندويه ټولنه


چاپکال :                         ١٣٨٩ل/ ٢٠١٠ز


چاپشمېر:                     ١٠٠٠ ټوکه


د چاپ وار:                    دويم


كمپوزر                       فهيم عاطف


چاپځى


اسد دانش مطبعه


کلوله پشته، د څلورمې حوزې څلور لارى، ملي مارکيټ/ ٠٧٠٠٤٤٩٢٩٨


www.danishpress.com