سلامونه

Posted by & filed under .

Danishpress books

ځانــګړنې:


 


د کتاب نوم:               سلامونه (داستاني ليکونه)


ليکوال:                          عبدالله الهام جمالزى


خپرندوى:                    دانش خپرندويه ټولنه


چال کال                       : ١٣٩٠ل/ ٢٠١١ز


چاپ وار:                      لومړى


کمپوز:                           پخپله ليکوال


چاپشمېر:                     ١٠٠٠ ټوکه


 


چاپځى:


د دانش خپرندويې ټولنې تخنيکي څانګه


www.danishpress.com