كتابفروشي كابل

Posted by & filed under .

Danishpress books

ځانــګړنې:


 


د کتاب نوم:               کتابفروشي کابل


ليکوال:                          آسنه سرستد


ژباړن:                              داکټر هارون نجفي زاده


خپرندوى:                    دانش خپرندويه ټولنه


چال کال:                    ١٣٩٠ل/ ٢٠١١ز


چاپ وار:                      لومړى


کمپوز:                           ژباړن


چاپشمېر:                     ١٠٠٠ ټوکه


 


چاپځى:


د دانش خپرندويې ټولنې تخنيکي څانګه


www.danishpress.com