د رنجو غرونه

Posted by & filed under .

Danishpress books

ځانګړنې:


د کتاب نوم:               د رنجـو غـرونه


ويناوال:                      شفيع الله بابرزى


خپرندوى:                    دانش خپرندويه ټولنه


چاپ نېټه:                    ١٣٨٩ل/ ٢٠١١ز


چاپشمېر:                     ١٠٠٠ ټوکه


کمپوټرچارى:               قادر احساس


تصحيح:                        داد محمد مومند


ډيزاين:                           ذبيح شفق


 


چاپځى


اسد دانش مطبعه


کلوله پشته، د څلورمې حوزې څلور لارى، ملي مارکيټ/ ٠٧٠٠٤٤٩٢٩٨


www.danishpress.com