د پښتو نثر اته سوه كاله

Posted by & filed under .

Danishpress books

ځانګړنې:


د کتاب نوم:               د پښتو نثر اته سوه کاله


ليکوال:                     سرمحقق زلمى هېوادمل


خپرندوى:                 دانش خپرندويه ټولنه


لومړى چاپ:             ١٩٩٦م کال


دويم چاپ:               ١٣٩٠ل/ ٢٠١١ز


چاپشمېر:                   ١٠٠٠ ټوکه


ډيزاين:                        ذبيح شفق


 


چاپځى


اسد دانش مطبعه


کلوله پشته، د څلورمې حوزې څلور لارى، ملي مارکيټ/ ٠٧٠٠٤٤٩٢٩٨


www.danishpress.com