روح څه شى دى؟

Posted by & filed under .

Danishpress books

ځانګړنې:
د كتاب نوم: روح څه شى دى؟
ليكوال: پوهنمل محمود نظري
خپرندوى: دانش خپرندويه ټولنه
چاپ وار:لومړى
چاپ شمېر: ۱۰۰۰ ټوكه
چاپ نېټۀ: ۱۳۹۰/ ۲۰۱۱

چاپځى:
د دانش خپرندويې ټولنې تخنيكي څانګه
www.danishpress.com