د مرغلرو دانه

Posted by & filed under .

Danishpress books

ځانګړنې:
د كتاب نوم: د مرغلرو دانه
ژباړه او اقتباس: نازو پسرلى
خپرندوى: دانش خپرندويه ټولنه
چاپ وار: لومړى
چاپ شمېر: ۱۰۰۰ ټوكه
چاپ نېټه: جولايي ۲۰۱۱
ډيزاين: ذبيح شفق

چاپځى:
د دانش خپرندويې ټولنې تخنيكي څانګه
www.danishpress.com