توري ستوري

Posted by & filed under .

Danishpress books

کتاب پېژندنه

د کتاب نوم: توري ستوري
شاعر: مصطفى سالک
خپرندوى: دانش خپرندويه ټولنه
چاپ وار: لومړى
چاپ شمېر: ١٠٠٠ ټوکه
چاپ نېټه: ١٣٩٠ل/٢٠١١ م
کمپوزر: ذبيح شفق

چاپ او کمپيوټر ځى
د دانش خپرندويې ټولنې تخنيکي څانګه
www.danishpress.com