په تشيال کې لومړنى افغان

Posted by & filed under .

Danishpress books

کتاب پېژندنه:
د کتاب نوم: په تشيال کې لومړنى افغان
ژباړه او راټولوونه: محمد طاهر کاڼى
خپرندوى: دانش خپرندويه ټولنه
چاپ نېټه: ١٣٩٠ل/٢٠١٢م
چاپشمېر: ١٠٠٠ ټوکه
کمپوز: پخپله ليکوال

چاپځى:
د دانش خپرندويې ټولنې تخنيکي څانګه
www.danishpress.com