هم له ځان او هم له خلکو سره وخانده

Posted by & filed under .

Danishpress books

کتاب پېژندنه:
د کتاب نوم: هم له ځان او هم له خلکو سره وخانده
ليکوال: پير محمد باوري
خپرندوى: دانش خپرندويه ټولنه
چاپ نېټه: ١٣٩٠ل/٢٠١٢م
چاپشمېر: ١٠٠٠ ټوکه

چاپ او کمپيوټرځى:
د دانش خپرندويې ټولنې تخنيکي څانګه
www.danishpress.com