خندا مينه ده

Posted by & filed under .

Danishpress books

کتاب پېژندنه:
د کتاب نوم: خندا مينه ده
ليکوال: پير محمد باوري
خپرندوى: دانش خپرندويه ټولنه
چاپ نېټه: ١٣٩٠ل/٢٠١٢م
چاپشمېر: ١٠٠٠ ټوکه

چاپ او کمپيوټر ځى:
د دانش خپرندويې ټولنې تخنيکي څانګه
www.danishpress.com