فولکلوري وړانګې

Posted by & filed under .

Danishpress books

پېژندنه:
د کتاب نوم : فولکلوري وړانګې
ليکواله: روشنا وردګ
خپرندوى: دانش خپرندويه ټولنه
چاپ وار: لومړى
چاپ نېټه: جنوري ٢٠١٢
چاپ شمېر: ١٠٠٠ ټوکه

چاپ او کمپيوټر ځى
د دانش خپرندويې ټولنې تخنيکي څانګه
www.danishpress.com