د هندوستان پښتانه (باره بستي)

Posted by & filed under .

Danishpress books

پېژندنه:
د کتاب نوم: د هندوستان پښتانه (باره بستي)
ليکواله: صفيه حليم
خپرندوى: دانش خپرندويه ټولنه
چاپ وار: لومړى
چاپ شمېر: ١٠٠٠ ټوکه
ډيزاين: ذبيح شفق

چاپځى:
د دانش خپرندويې ټولنې تخنيکي څانګه
www.danishpress.com