د استادالفت هنري نثرونه

Posted by & filed under .

Danishpress books

کتاب پېژندنه:
د کتاب نوم: د استاد الفت هنري نثرونه
زيار: محمد زبير شفيقي
خپرندوى: دانش خپرندويه ټولنه
چاپ وار: لومړى
چاپ شمېر: ١٠٠٠ ټوکه
چاپنېټه: ٢٠١٢ جنوري

چاپځى
د دانش خپرندويې ټولنې تخنيکي څانګه
www.danishpress.com