د تدريس لارښود

Posted by & filed under .

Danishpress books

ځانګـــړنې:
د کتاب نوم: د تدريس لارښود
ليکوال: پوهندوى دوکتور غلام دستګير حضرتي
خپرندوى: دانش خپرندويه ټولنه
چال کال: ١٣٩٠ل/ ٢٠١٢ز
چاپ وار: دويم
چاپشمېر: ١٠٠٠ ټوکه

چــاپـځى
د دانش خپرندويې ټولنې تخنيکي څانګه
www.danishpress.com