د نړېوالو مذهبونو پېژندنه او د اديانو پرتلنه

Posted by & filed under .

Danishpress books

ځانګـــړنې:
د کتاب نوم: د نړېوالو مذهبونو پېژندنه
او د اديانو پرتلنه
ژباړه او زياتونې: جمال الدين عرفان
خپرندوى: دانش خپرندويه ټولنه
چال کال: ١٣٩٠ل/ ٢٠١٢ز
چاپ وار: دويم
چاپشمېر: ١٠٠٠ ټوکه
کمپوز: حاجي محمد عمرخېل

چــاپـځى
د دانش خپرندويې ټولنې تخنيکي څانګه
www.danishpress.com