د سعيد ديوان

Posted by & filed under .

Danishpress books

ځانګـــړنې:
د کتاب نوم: د سعيد ديوان
ترتيب، تحقيق او مقدمه: همېش خليل
خپرندوى: دانش خپرندويه ټولنه
چال کال: ١٣٩٠ل/ ٢٠١٢ز
چاپ وار: درېيم
چاپشمېر: ١٠٠٠ ټوکه
کمپوز: ذبيح شفق

چــاپـځى
د دانش خپرندويې ټولنې تخنيکي څانګه
www.danishpress.com