خپل اواز له تا نه اورم

Posted by & filed under .

Danishpress books

ځانګـــړنې:
د کتاب نوم: خپل اواز له تا نه اورم
شاعره : حسينه ګل
خپرندوى: دانش خپرندويه ټولنه
چال کال: ١٣٩٠ل/ ٢٠١٢ز
چاپ وار: لومړى
چاپشمېر: ١٠٠٠ ټوکه
چاپ زيار: ذبيح شفق

چــاپـځى
د دانش خپرندويې ټولنې تخنيکي څانګه
www.danishpress.com