د چاپ حقوق

Posted by & filed under .

Danishpress books

دانش خپرندويه ټولنه او چاپځای ::


دانش خپرندويه ټولنه دمطبوعاتو او ليکوالۍ د نړيوال معيار سره سم د ليکوال د حقوقو درناوی کوي ، دغه رنګه له نورو هم ورته هيله لري .


ددانش خپرندويي ټولني او دانش چاپځای حقوقي تګلاره وروسته پرليکه کيږي .


 


د اسد دانش مطبعې د کارونو څو بېلګې