د کتاب نړيواله شمېره يا ISBN

Posted by & filed under .

Danishpress books

دانش چاپځای او خپرندويه ټولنه ستاسو نوي کتابونه په ISBN شمېره سمبالوي ، تر څو ستاسو د کتاب په نړيوال بازار او د انټرنټ په نړۍ کي ددې شمېرې له لاري ستاسو کتاب او د هغه حقوق خوندي وساتل شي .

د زياتو معلوماتو د پاره له موږ سره اړيکه ټينګه کړئ .


د اسد دانش مطبعې د کارونو څو بېلګې